Aktualności

Partner Główny Water Expo 2019


Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" przyjęło tytuł Głównego Partnera Water Expo Poland 2019 (19-20 marca 2019, Warszawa) - nowej generacji organizowanych przez nas od 2012 roku targów WaterWays Expo.

Od 2012 roku uczestniczę w organizowanych przez Zarząd Targów Warszawskich wydarzeniach WaterWays Expo, poświęconych żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej. Cieszę się, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie bierze udział, jako główny partner, w tworzeniu ich kolejnej generacji – Water Expo. Wierzę, że dla wszystkich interesariuszy budowy nowoczesnego systemu gospodarki wodnej i rozwoju żeglugi śródlądowej udział w tym wydarzeniu stanowił będzie źródło wiedzy, inspiracji i dobrych kontaktów biznesowych.

Przemysław Daca
Prezes Wód Polskich

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

< powrót

Aktualności